Fazer Food Servicesin asiakas- kampanja-, kilpailu ja verkkopalveluiden käyttäjärekisterin rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Fazer Food Services Oy
Yhteystiedot: Laulukuja 6, 00421 Helsinki

Rekisterinpitäjän edustaja ja rekisterin vastuuhenkilö: Maire Nylund
puh. 020 729 6000
sähköposti etunimi.sukunimi@fazer.com


2. Rekisterin nimi

Fazer Food Services Oy:n asiakas-, kampanja-, kilpailu- ja verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Laatimispäivä 1.6.2015


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

• kampanjoiden ja kilpailujen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi sekä asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi
• palvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi
• Fazerin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
• Fazerin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
• analysointi ja tilastointitarkoituksiin
• palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.
• Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Fazer-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja sen sallimassa laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde – kts. kohta 6 (Säännönmukaiset tietolähteet)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

• etunimi ja sukunimi
• yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
• ikä tai syntymäaika
• alaikäisen käyttäjän huoltajan nimi ja yhteystiedot
• sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu yksilöintitieto
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaus- ja osallistumistiedot
• palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
• asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietosisältö voi vaihdella asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti sen perusteella miten ja mitä palveluja käytetään.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle asiakastapahtuman tai kampanjaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja käytettäessä.

Tietoja voidaan päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville tahoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen yksiselitteisen suostumuksen.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan tiedot säilytetään rekisteripitäjän varaus- ja CRM-järjestelmässä, SalesForcessa. Asiakas- ja käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

Mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.


9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisterien sisältämät henkilötiedot hävitetään kun niitä ei enää tarvita kohdassa 3 mainittua tarkoitusta varten. Tiedot hävitetään myös asiakkaan niin pyytäessä.


10. Rekisteröidyn informointi


Rekisteröityjä henkilöitä informoidaan heti rekisterimerkinnän tapahduttua, pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä, niistä tiedoista joita rekisteriin on tallennettu ja tietojen käyttötarkoituksesta. Mikäli asiakas toivoo yhteystietojensa poistamista rekisteristä, vahvistaa rekisterinpitäjä tietojen poistamisen sähköpostitse.


11. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.


12. Tiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä olevaa virheellistä tietoa. Rekisterinpitäjä korjaa myös oma-aloitteisesti havaitsemansa virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 1 mainittuun edustajaan.